Ανακοινώσεις
Αποστολή Μελέτης διαχειριστικών κατευθύνσεων για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής Έβρου μετά την

Σε συνέχεια της καταστροφικής πυρκαγιάς του Έβρου τον Αύγουστο του 2023, το WWF Ελλάς έχοντας σταθερή και διαχρονική παρουσία στην περιοχή, ζήτησε και ορίστηκε, από τη Γενική  Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/103418/3371), ως  «Ανάδοχος Αναδάσωσης», για την ολιστική προσέγγιση της αποκατάστασης του συνόλου  των δασικών οικοσυστημάτων που επηρεάστηκαν από την εν λόγω πυρκαγιά. Στο πλαίσιο  αυτό, εκπονήθηκε η «Μελέτη αναδάσωσης και διαχειριστικών κατευθύνσεων για την  αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής Έβρου μετά την πυρκαγιά του  2023», με ίδιους πόρους του WWF Ελλάς. Εκτός από το WWF, την ομάδα μελέτης συνέθεσαν  πάνω από 20 ερευνητές από τέσσερα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μελετητικά γραφεία,  και την ομάδα της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Η μελέτη υποβλήθηκε  επίσημα στη ΓΔΔΔΠ και στις υπόλοιπες αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες στα τέλη Μαΐου και είναι  πλέον διαθέσιμη, μαζί με τη σύνοψή της, προς όλους, στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς.

Η μελέτη συνιστά ένα γενικό σχέδιο κατευθύνσεων για την αποκατάσταση των δασικών  οικοσυστημάτων του Έβρου και προτείνει με χωρικές και χρονικές προτεραιότητες, τους  κύριους διαχειριστικούς άξονες για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της  περιοχής που επηρεάστηκε, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές  παραμέτρους της περιοχής και τις δραστηριότητες στο δάσος. Πρόκειται για μια πρότυπη  προσπάθεια συγκέντρωσης και ανάλυσης τεκμηριωμένης πληροφορίας, αλλά και μια  πρωτοφανή και άρτια συνεργασία φορέων σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Έβρος έχει πλέον υποστεί ζημιά από την πυρκαγιά του 2023 και αυτό θα πρέπει να ληφθεί  υπόψη από όλες τις μελέτες που πρόκειται να ακολουθήσουν και να εκπονηθούν με σκοπό  τη βέλτιστη διαχείριση της περιοχής, με γνώμονα τόσο τη φύση, όσο και τον άνθρωπο. Έτσι  λοιπόν, η εν λόγω μελέτη, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα βασικό εργαλείο τροφοδότησης  όλων των υπολοίπων που θα ακολουθήσουν.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Καραβέλλας 

Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς